Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 4. 10. 2015

Zamyšlení z bible (br. Bruce Bauer)
Skutky 1,2; 4-5; 8 (Skutky Ducha Svatého.)
Klíčem lidské služby pro Boha je působení Ducha Svatého. Duch Svatý způsobuje, že lidé přicházejí, chtějí vědět více a jsou ochotni poslouchat.

ZPRÁVY Z ČS UNIE

Teologický seminář
Koncem aktuálního školního roku skončí denní forma studia na Teologickém semináři. Teologický seminář bude nadále pokračovat pouze dálkovou formou studia. Br. Marek Harastej byl pověřen vypracováním koncepce nové formy tohoto dálkového studia.

Projekty HisHands a Global Mission
Byla nastavena jednotná pravidla pro projekt His Hands a Global Mission. Proběhne audit dosavadních projektů. Jednotlivá sdružení poté vyhodnotí dané projekty a stanoví, které budou pokračovat dál.

Mimořádná konference ČS unie
Mimořádná konference je pokračováním agendy poslední konference ČSU ohledně 4 bodů, které se nestihly probrat. Mimořádná konference ČS unie proběhne 23. 10. 2016 v Brně.

Koordinace konference sdružení a ČS unie v roce 2019
Výbor unie přijal doporučení UR, aby nejdříve proběhla konference unie, po té konference všech sdružení a nakonec slavnostní konferenční sobotní bohoslužba ČS unie a tří sdružení na jednom místě (Brno).

Aplikace pro SŠ, případně zpěvník
Bylo odsouhlaseno, že se vytvoří aplikace SŠ pro elektronická zařízení. Aplikace pro zpěvník „Zpívejme Hospodinu“ se vytvářet nebude.

Rozhodnutí GK o ordinaci žen
Ordinace žen v naší církvi nebyla na konferenci GK schválena. Výbor MSS navrhl, aby bylo zřetelně deklarováno, že služba sester jako kazatelek bude stále podporována, i přesto, že nebudou ordinovány.

Doplnění bodu o stvoření na konferenci GK
Na konferenci GK byl tento bod pouze upřesněn v tom, že stvořitelský den je doslovný a stvoření se odehrálo nedávno.

Konference GK upravila znění CŘ
Pokud člen církve zažádá o ukončení členství, jeho žádosti je vyhověno bez veřejné diskuse (na členském shromáždění).

Vyjádření církve k uprchlíkům
Církev vyjádřila solidaritu k potřebným a lidem v nouzi.

Personální
Ředitel ADRY – br. Radomír Špinka
Předseda Vězeňské duchovenské péče – br. Pavel Zvolánek
Vedoucí SKK ČR – br. Daniel Dobeš
Vedoucí unijního oddělení KD – br. Radomír Jonczy

Teologická konference
Teologická konference o hudbě proběhne v termínu 12.–13. prosince 2015 v Praze.

EVANGELIZACE

Volba výboru evangelizace MSS
Členy výboru evangelizace MSS byli zvoleni:
předseda MSS, Daniel Dobeš, Jaroslav Stejskal, Oldřich Svoboda, Josef Kubík, Jan Majer ml., Daniel Kašlík, David Kogut, Radim Toman, Martin Žůrek, Jakub Chládek, Lukáš Jureček

Úkol výboru evangelizace:

 • Scházet se 2x ročně (V lednu spolu s vedoucími oddělení, v říjnu při přípravě celoročního plánu.)
 • Uplatňovat vize pro konferenční období v rámci MSS
 • Součinnost s plány unijního výboru evangelizace
 • Podpora evangelizace na sborech
 • Informování sborů

Informace o projektu „Dotkni se nebe v Ostravě“
Na přelomu července a srpna proběhla čtyřtýdenní evangelizace „Dotkni se nebe“ (YFJ) v Ostravě. Samotné evangelizace se zúčastnilo 110 mladých lidí a zapojilo se všech pět ostravských sborů a sbor v Bohumíně. Ostravské sbory v projektu nadále pokračují a pořádají různé aktivity pro veřejnost.

Setkání s br. B. Bauerem v Kroměříži + Bohoslužba v Ostravě
V sobotu 3. října 2015 se konala bohoslužba ostravských sborů s br. Bruce Bauerem.
V termínu 9. – 11. října 2015 proběhne motivační víkend v Kroměříži s názvem Modlitba a uzdravení, kde bude br. Bauer hostem.

Misijní tábory na území MSS
Projekt Misijních táborů je soukromá aktivita skupiny mladých lidí sdružených pod názvem „Michael“. Tábor probíhá jeden týden a je naplněn různými misijními aktivity, časem pro duchovní ztišení a aktivní odpočinek. Účastníky jsou převážně mladí lidé. Tyto soukromé aktivity vedení MSS podporuje pouze tam, kde se staly součástí evangelizačních plánů sborů našeho sdružení. Evangelizační plán odsouhlasuje místní výbor sboru a odpovědný kazatel. Vedení MSS zorganizuje setkání se zástupci tohoto projektu.

Spolupráce s Korneliem Novakem
Kornelius Novak byl letos součástí evangelizačního projektu „Dotkni se nebe“ v Ostravě.
Dle zájmu sborů bude možné v příštím roce pozvat br. Novaka na cca 4 až 5 míst v našem sdružení.

Evangelizační materiály
V rámci podpory evangelizačních aktivit sborů bude Moravskoslezské sdružení nabízet vybrané materiály pro misijní činnost sborů za symbolický příspěvek. Tento symbolický příspěvek slouží k efektivnějšímu plánování a tím omezení hromadění nevyužitého materiálu na sborech. Úhrada bude možná buď z příspěvků na misii sborů, nebo v hotovosti na sdružení.
Aktuálně MSS nabízí knihu Kornelia Novaka „Na scéně – křížem krážem“ (10 Kč).
Připravujeme brožuru „Jan Hus“ (5 Kč) a knihu „Přišel, zemřel, zvítězil“ (10 Kč).

Výstavy Health Expo a Genesis
MSS má k dispozici dvě sady pro výstavy Health Expo (zdraví) a také sadu bannerů pro dětskou verzi. V letošním roce sdružení nakoupilo 12 stanů včetně rozkládacích stolů pro tyto výstavy. Vše je nutno rezervovat na sekretariátu MSS.

Vzhledem k časovým možnostem br. Libora Votočka, který je přednášejícím výstav Genesis (stvoření), došlo k časovému posunu všech již domluvených termínů. MSS průběžně sbory o těchto změnách informuje a pomáhá s optimalizací nových termínů.

Práce s materiály SKK
Prostřednictvím Střediska korespondenčních kurzů je stále oslovována řada lidí v naší zemi. Poměr mezi rozdanými nabídkami a novými studenty je řadu let konstantní. V poslední době poklesla práce s rozdáváním nabídek, tím také klesnul počet nových studentů. Záměrem MSS je znovu podpořit sbory v práci s nabídkami SKK.

Materiál „Kroky k osobnímu oživení“
Materiál „Kroky k osobnímu oživení“ připravil německý kazatel br. Helmut Haubeil. Tento materiál byl přeložen a obdrží jej každá domácnost v církvi. Vedení MSS plánuje tento materiál distribuovat na sbory během prosince, jako jeden z možných námětů pro lednovou aktivitu „Deset dní v horní místnosti“, celoroční modlitební a studijní skupinky na sborech, apod.

ADMINISTRATIVA

Celoroční plán akcí MSS
Členům Výboru Moravskoslezského sdružení byl představen Plán akcí MSS a Československé unie na rok 2016. Výbor MSS Plán akcí schválil.

Termíny setkání Výboru MSS
Termíny Výboru MSS na rok 2016: (20. 3., 12. 6., 2. 10., 4. 12.)

Vedení odd. mládeže a KD
Za oddělení mládeže a KD je dočasně zodpovědný předseda MSS.

Otevření Resortu Beskyd
V sobotu 26. září 2015 byl oficiálně otevřen Resort Beskyd, jehož majitelem je br. Aleš Maďa. Na základě domluvy bude MSS využívat toto zařízení na řadu setkání a seminářů.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Personální změny
Vzhledem k pověření vypracovat koncepci nové formy dálkového studia na TS, bude mít br. Marek Harastej zodpovědnost jen za sbor Kyjov. Zodpovědnost za sbor Veselí nad Moravou převezme br. Milan Kantor. Toto provizorní řešení platí do léta 2016.
Návrh na personální změny v roce 2016 bude předložen na prosincovém jednání.

Ordinace br. Daniele Kašlíka
Výbor unie odsouhlasil ordinaci br. Daniele Kašlíka. Ordinace se uskuteční dne 28. 11. 2015.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

DPS
Během června 2015 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu ve Zlíně – Malenovicích. V průběhu července 2015 byla získána registrace sociálního zařízení pro poskytování sociálních služeb. V srpnu byli nastěhováni klienti. Kapacita DPS je po dobu udržitelnosti projektu ROP limitována počtem 19 lidí.

Sborové domy
Z prostředků MSS včetně stavebního fondu sborů proběhly níže uvedené rozsáhlejší opravy budov:
Brno-Olomoucká: Objekt sborového domu v Brně-Olomoucká prošel celkovou rekonstrukcí střechy a vnitřních prostor včetně konstrukcí podlah a stropů, které byly v havarijním stavu. Nové jsou místnosti v podkroví, v patře bytu a modlitebna má nový interiér.
Nový Jičín: V modlitebně bylo instalována nová vzduchotechnika s rekuperační jednotkou a novým systémem ovládání vzduchotechniky i topení.
Ostrava-Radvanice: Sborový dům byl zateplen, dostal novou fasádu, plochy na parkování a opravou prošly podlahy v místnostech 2. NP.
Ostrava-Zábřeh: Ve sborovém domě byly vyměněny okna a opraven interiér modlitebny i prostor v 2. NP.
Uherské Hradiště: Byly dokončeny práce na zateplení a fasádě budovy.

Příprava rozpočtů – oddělení MSS + sbory
Do konce října 2015 mají všechny sbory odevzdat Rozpočet sboru a Plán údržby a oprav na rok 2016. Ve stejném termínu mají odevzdat své rozpočty i vedoucí oddělení MSS a Domova pro seniory ve Zlíně – Malenovicích.

PRÁCE ODDĚLENÍ

Klub Pathfinder

 • Br. Lukáš Jureček vyjádřil vděčnost za průběh letních akcí.
 • Camporee interevropské divize
  V roce 2019 proběhne v ČSU Camporee interevrovské divize. Hledá se místo, kde by camporee mohlo proběhnout.
 • Spolupráce KP
  KP MSS by rádo podpořilo spolupráci s KP Českého a Slovenského sdružení na úrovni vůdců i dětí.
 • Minicamporee
  V termínu 13. – 15. 5. 2016 proběhne minicamporee pro děti všech sdružení ČSU.
 • PTD Pathfinder
  V příštím roce začíná projekt PTD Pathfinder.

 Mládež – Zprávy z INRI road

 • INRI road funguje ve 3 městech. V Ostravě, Brně a Olomouci. Více informací o akcích na internetových stránkách inriroad.org.
 • Sváteční svitky
  Proběhnou 4 studijní víkendy, kde se budou studovat knihy Ester, Rút Píseň Písní a Pláč, tzv. „Sváteční svitky“ z Bible.
 • INRI Bible – Kniha Zjevení
  V termínu 7. – 14. 8. 2016 proběhne týden studia knihy Zjevení. Řečník bude Ranko Stefanovic.

Příští jednání Výboru MSS je naplánováno na 6. 12. 2015

 zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník