Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 4. 12. 2016

Zamyšlení z bible (br. Mikuláš Pavlík)
Matouš 18:1-5 (Kdo je největší v nebeském království?)
Na základě předcházejícího příběhu o daních vidíme, že lidská představa o království je vystavěna na hierarchii. Toto se přenáší i na království nebeské. Ježíš tuto představu bourá tím, že před učedníky postaví dítě jako 13. učedníka. Důležité nejsou klasické vlastnosti jako „dětská nevinnost“ či „dětská víra“ ale: kdo se pokoří jako dítě. Dítě je tedy ilustrací toho, kdo je nejmenší…
V další kapitole jsou příklady toho, jak učedníci nepochopili Ježíšova slova: napomínají rodiče, aby nemarnili Ježíšův čas přiváděním svých dětí.
Být velký znamená být služebník. Některé zásady Božího království chápeme jen velmi těžko a potřebujeme to mnohokrát opakovat…

ZPRÁVY Z ČS UNIE

Zprávy z výboru GK a divize – Výbor GK
Výbor MSS byl informován o schváleném dokumentu výborem GK s názvem „Jednotní v poslání“ (proces sjednocení církve). Výbor EUD připravuje vyjádření k danému dokumentu.

Zprávy z mimořádné konference unie
Byla vyjádřena vděčnost za klidný a požehnaný průběh konference, ke kterému přispěl i předseda EUD, br. Mario Brito.

EVANGELIZACE

Misijní práce v MSS

Projekty

 • V novém školní roce opět pokračují projekty jako např. Atmosféra Brno, Atmosféra Ostrava, worshipové bohoslužby, atd.
 • Kornelius Novak – v letošním roce působil na několika místech MSS s pozitivním ohlasem jak ze strany sborů, účastníků přednášek, tak samotného řečníka. Několik sborů projevilo zájem o realizaci této pouliční a veřejné evangelizace i v nadcházejícím roce.
 • Genesis Expo – termíny roku 2017 jsou již obsazeny, v současnosti se rezervují termíny pro rok 2018.

Misie sborů

 • Byla vyjádřena vděčnost za mnoho evangelizačních kampaní a přednášek, které v podzimním období ve své režii organizuje většina sborů na MSS. Zahraniční řečník Kim Kjaer přednášel ve sboru Bystřice nad Olší.
 • Další evangelizační příležitostí je rozšiřující se počet sborů, které pravidelně vysílají své bohoslužby online.

Knihy a materiály

 • Každý rok připravuje nakladatelství A-O revizi překladu jedné z knih Kornelia Novaka. V roce 2017 půjde o knihu Harmonie s Bohem.
 • Nabídka PF z ČBS – sbory měly možnost si je objednat jako misijní dárek.
 • Připravuje se vydání série misijně laděných brožur: Hus (již vydaná), Luther, Komenský, Cyril a Metoděj.

Zpráva z návštěvy konference o evangelizaci – Friedensau

 • Znovu se potvrdilo, že nejefektivnější je vztahová evangelizace.
 • Byla otevřena diskuze o vlivu malých skupin na růst církve.

Projekt His Hands – Jaroslav Skoumal

Br. Skoumal působí jako evangelista na Vysočině (ve spolupráci s místním kazatelem, br. Alešem Zástěrou). Výbor MSS odsouhlasil jeho zařazení do projektu His Hands.

SKK

Prostřednictvím Střediska korespondenčních kurzů je stále oslovována řada lidí v naší zemi. Jde o evangelizační metodu, se kterou může pracovat doslova každý člen našich sborů. Jen ne vždy jsou nabídkové letáky na očích našich členů. Proto jsme pro všechny sbory a skupiny připravili mobilní papírový box (pultový displej), který může sloužit ve sborech, na akcích, apod. Nejde o žádnou „rozdávací“ povinnost pro sestry a bratry. Jde o možnost vědět co nabídnout a mít co nabídnout, když se setkáme s člověkem, který o danou oblast některého z korespondenčních kurzů projeví zájem. Jedinou „povinností“ pro sbory je, aby tento papírový box byl vždy na viditelném místě ve sborech a skupinách a průběžně se doplňoval.

Podobný záměr mají také vkládané letáky do úkolů SŠ od 1. čtvrtletí příštího roku.

Zároveň postupně aktualizujeme grafickou podobu nabídkových letáků. V letošním roce jsme aktualizovali letáky „Vezmi zdraví do svých rukou“ a „Globální problémy“. V příštím roce plánujeme aktualizovat leták „Impulzy života“ (studium Bible).

Základní kurzy: Vezmi zdraví do svých rukou, Harmonická rodina, Zvládej svůj život, Globální problémy
Kurz studia Bible: Impulzy života
Doplňkové kurzy: Seminář knihy Daniel, Seminář knihy Zjevení

ADMINISTRATIVA

Vzdělávací seminář pro činovníky

Přihlášeno celkem 74 zájemců. Maximální počet studentů je z kapacitních důvodů stanoven na 65. Byly vybrány sbory, kde budou studenti absolvovat sobotní praxi.

Změna statutu sboru při MSS Ostrava-Restart na samostatný sbor

Výbor MSS byl informován, že slavnostní zahájení činnosti sboru Restart proběhne v sobotu 21. ledna 2017 za přítomnosti vedení MSS a starších/vedoucích všech ostravských sborů.

Plán akcí v roce 2017

Výbor MSS byl seznámen s aktualizovaným plánem akcí na rok 2017. Aktualizovaný plán akcí byl přijat výborem MSS.

Místo konání BT 2017

Biblický týden proběhne v areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno – Komín. Návrh místa byl přijat výborem MSS.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Personální změny v roce 2017 – sbor Štramberk

Od 1. 1. 2017 převezme sbor Štramberk br. Zdeněk Kogut, ordinovaný kazatel sborů Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Stávající kazatel, br. Karel Strouhal st. je již v důchodu. Výbor MSS odsouhlasil tuto personální změnu.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Rozpočet MSS na rok 2017

Členové Výboru MSS byli seznámeni s návrhem rozpočtu Moravskoslezského sdružení na rok 2017 a s tabulkou žádostí sborů o příspěvky MSS sborům, včetně výběrů ze stavebního fondu v roce 2017. Velká vděčnost patří Bohu a ochotným bratrům a sestrám, kteří každý měsíc věnují své desátky na Boží dílo. V rozpočtu byly podrobně vysvětleny největší částky ze stavebního fondu. Výbor MSS odsouhlasil přijetí navrženého rozpočtu pro rok 2017.

DS Efata

Výbor sdružení byl informován o zpřísněných podmínkách přijímání nových klientů pobytové sociální služby ze strany státu do domovů důchodců včetně našeho Domova pro seniory Efata. Podmínkou poskytování sociálních služeb, které je stát ochotný financovat je věk nad 65 let a stupeň bezmocnosti potvrzený lékařem, který vyžaduje naši sociální pobytovou službu v DS Efata.

Výbor sdružení byl informován o proběhlé kontrole poskytování sociální služby ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

PRÁCE ODDĚLENÍ

Zprávy z oddělení

Pathfinder

 • Z mnoha probíhajících projektů byl vyzvednut rádcovský kurs MSS, kterým po závěrečných zkouškách úspěšně prošlo 32 z 35 účastníků.
 • Probíhá přihlašování na unijní vzdělávací kurs pro lektory, vedoucí oblastí a budoucí „vůdce vůdců“ Masterguide.
 • V roce 2017 bude MSS hostit děti z celé ČSU na Camporee pořádaném v rekreačním středisku Protivanov.

DSŠ

 • Na letošním ročníku Múzičky, kde přijelo více jak 300 účastníků z celé Moravy a Slezska, zvlášť vynikla pečlivá příprava vedoucích dětí i nový talent v podobě šestileté houslistky.

Mládež

 • Na příští rok je naplánována série čtyř víkendových setkání pro vedoucí mládeže pod názvem „Leaders – mládež je srdcem sboru“. Cílem je inspirace a podpora mládeže na jednotlivých sborech našeho sdružení.

Zdraví

 • V Ostravě proběhla slavnostní bohoslužba při příležitosti 20. výročí Klubů zdraví.

 

Příští jednání Výboru MSS bude 26. 3. 2017

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník