Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: bjprazanovi@seznam.cz