Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: vkohut@volny.cz
 
host ČSU kazatel unie-v důchodu