Stav: Vysvěcený
 
Sbory:
 
Email: vlfurst@volny.cz