Stav: Vysvěcený
 
Sbory:
 
Email: vladimir.kaleta@tiscali.cz