Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: karel.kloda@volny.cz