Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: jarludvik@seznam.cz