Stav: Vysvěcený
 
Sbory:
 
Email: skrlata@tiscali.cz