Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: svihalkovi@volny.cz