Stav: V důchodu
 
Sbory:
 
Email: vesely.j.38@seznam.cz