Stav: Kazatel - Neordinovaný
 
Sbory: Olomouc
 
Email: ffurst@casd.cz