Stav: Kazatel - Ordinovaný
 
Sbory: Blansko
Boskovice
Roubanina
 
Email: jkuben@casd.cz