dps_eu_bannerProjekt „Modernizace a stavební úprava DS EFATA ve Zlíně-Malenovicích“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava.

InformaceFotogalerieDokumentyHledámeKontaktDárcovstvíSponzoři
domov efata

Domov EFATA

INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI V DOMOVĚ PRO SENIORY EFATA
(aktualizace ze dne 10. 6. 2021)

Vysvětlení zkratek a pojmů:
DS – Domov pro seniory Efata
Uživatel – senior ubytovaný v DS využívající sociální službu

Příjem nového uživatele do DS
Kapacita DS je plně obsazena. V současné době není možno do DS přijmout nového uživatele. V případě uvolnění lůžka může být do DS přijat senior spadající do cílové skupiny sociální služby. Bezinfekčnost žadatele garantuje jeho ošetřující lékař.   

V případě zájmu o podání žádosti o umístění do DS prosím kontaktujte našeho sociálního pracovníka Bc. Milana Metzla, který Vám sdělí informace, jakým způsobem bude Vaše žádost vyřízena. Kontakt na sociálního pracovníka: spefata@gmail.com, mob. 734 395 877.

Návštěvy uživatelů
Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. června 2021 č. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Čas návštěvy je nutné si předem domluvit telefonicky s personálem DS na tel. čísle 734 796 471 (ošetřovna). U uživatelů v karanténě není návštěva možná.

Preventivní opatření pro uživatele
Uživatelé si před jídlem oplachují ruce v roztoku Chloraminu. K dispozici mají také desinfekční gely. Uživatelům je každý den měřena TT a je sledován jejich zdravotní stav. Uživatelům a zaměstnancům domova pro seniory jsou pravidelně prováděny POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.

Informovanost uživatelů
Ředitelka DS, sociální pracovník, aktivizační pracovník a pracovníci v přímé péči průběžně uživatele informují o zavedených a rozvolňujících opatřeních v DS.

Krizový plán
V DS máme vytvořen Krizový plán, který obsahuje krizová opatření pro případ karantény. Po dobu karantény by byly činnosti sociální služby omezeny na nezbytně nutné.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům a organizacím za jejich čas, ochotu, empatii a rychlost, s jakou nám pomohli a stále pomáhají zajistit dostatek ochranných prostředků a pomůcek – roušky, desinfekci a jiné ochranné prostředky.

Pomohli nám:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – dodali nám 5 l desinfekčního gelu.
KÚ ZL kraje odbor sociálních věcí – průběžně nás zásobují různými ochrannými pomůckami a desinfekcí.
DF Partner s.r.o., Neubuz – dodali nám 20 l desinfekce Anti-COVID.
Rodina Skřivánkova, zaměstnanci DS Efata, Skautské krizové centrum, Ing. Lenka Marešová – Nový Rychnov a ostatní ochotní dárci, jejichž jména ani neznáme, kteří nám do DS doručili šité ústní roušky a také respirátory.
Skupiny J&T a EPH – dodali nám respirátory FFP2.
Nadace Charty 77 – darovali nám 1 ks Tabletu Huawei Mediapad v hodnotě 5 886 Kč.

Děkujeme Vám!

 

Domov pro seniory Efata je účelové zařízení Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne, které je registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem evidence 3-02/1994. Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne je zřizovatelem a provozovatelem Domova pro seniory Efata.

Objekt domova byl postaven z darů členů církve v letech 1990–1994. Třináct let (1994–2006) zařízení sloužilo jako dům s pečovatelskou službou. Od 1. 1. 2007 došlo ke změně registrace sociální služby a zařízení začalo sloužit jako domov pro seniory s kapacitou 19 lůžek.

V letech 2014 a 2015 prošel objekt domova pro seniory rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo k modernizaci interiéru domova, k vybudování více jednolůžkových pokojů pro seniory, společenské místnosti a k rozšíření zázemí pro kuchyň. Během rekonstrukce došlo k zateplení celého objektu, k opravě a zateplení střechy, výměně oken a výtahu a k mnoha dalším úpravám, které napomohly k lepšímu a úspornějšímu chodu celého zařízení.

Domov pro seniory Efata poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu. Naší cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením od šedesáti pěti let věku.

Posláním Domova pro seniory Efata je umožnění prožití klidného a důstojného stáří v křesťanském prostředí seniorům od šedesáti pěti let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci tj., kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemůže zajistit osoba blízká či jiná vhodná terénní či ambulantní sociální služba.

Usilujeme o to, aby uživatelé služby měli zajištěnu potřebnou péči jak v oblasti fyzické, tak i v oblasti materiální, duševní a duchovní. Přejeme si poskytovat naši službu v co nejvyšší možné kvalitě a na principu biblických zásad, aby se mohla stát útočištěm lidem, kteří touží své stáří prožít v prostředí poskytující duchovní podporu a porozumění.

Finanční prostředky na provoz domova jsou zajištěny příspěvky od uživatelů, dotacemi (MPSV ČR, Statutární město Zlín, KÚ Zlínského kraje), dary od sponzorů a příspěvkem zřizovatele (Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne).

Domov pro seniory Efata

Domov pro seniory Efata

 

vstupní místnost – hovorna

 

pokoj č. 12

 

koupelna pokoje č. 12

 

pokoj pro imobilní seniory

 

balkon pokojů č. 3 a 4

 

balkon pokojů č. 12 a 14

 

vnitřní terasa domova

 

canisterapie

 

canisterapie

 

šijeme roušky

 

šijeme roušky

 

tvoříme

 

tvoříme

 

tvoříme

 

– vedoucí zdravotní sestru

Náplň práce:
Zajištění individuální zdravotní a ošetřovatelské péče o seniory, provádění zdravotních úkonů a úkonů přímé péče, vedení týmu pracovníků v přímé péči, vedení zdravotní dokumentace, jednání s lékaři a jinými externími spolupracovníky, spolupráce s ostatními úseky domova pro seniory.

Požadujeme:
Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru, praxi v oboru, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost, znalost práce na PC, organizační schopnosti, schopnost vést tým pracovníků, příjemné vystupování, kladný vztah k seniorům.

Nabízíme:
Nástupní mzda 21 – 24 tis. měsíčně dle praxe, jednosměnný provoz, příspěvek na ošatné, zaměstnaneckou slevu na stravu v zařízení, čtvrtletní pracovní ohodnocení, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, práci v malém zařízení – jen 19 klientů


– pracovníka v sociálních službách

Hledáme pracovníka v sociálních službách – přímá obslužná péče.


– registrovanou všeobecnou zdravotní sestru
– registrovanou zdravotní sestru s kvalifikací rehabilitační sestry

Možnost třísměnného a jednosměnného provozu. V případě dobrých organizačních schopností a pracovních výkonů možnost postupu na vedoucí zdravotní sestru v jednosměnném provozu. Pro uchazeče mimo okres Zlín pomůžeme zajistit ubytování.


V případě zájmu, popř. pro více informací, prosím, kontaktujte ředitelku zařízení paní Věru Luptákovou, 775 789 018, 734 796 471.
Své CV prosím zasílejte na e-mailovou adresu: dsefata@gmail.com.

Domov pro seniory Efata
Tyršova 1108
763 02 Zlín-Malenovice

ředitelka domova:
Věra Luptáková
e-mail: dsefata@casd.cz
mob: 775 789 018

zástupkyně ředitelky:
mob: 734 643 766

sociální pracovník:
Bc. Milan Metzl
e-mail: spefata@gmail.com
mob: 734 395 877

zastupující sociální pracovnice
a aktivizační pracovnice:
Bc. Jana Smolanová
e-mail: aprefata@gmail.com
mob: 734 395 877

zdravotní sestra:
Vendula Látalová
e-mail: zsefata@gmail.com
mob: 734 796 471

pokladní:
Iveta Slováčková
e-mail: pokladniefata@gmail.com
mob: 734 643 766

tel. kontakt na seniory:
mob: 734 796 473

identifikátor sociální služby:
7633164

web:
mss.casd.cz

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

Pokud byste chtěli naši sociální službu Domov pro seniory Efata podpořit, budeme velice rádi. Všechny dary jsou pro nás vyjádřením Vašeho velkého pochopení pro naši službu potřebným a toho si velice vážíme. V současné době bychom pro DS Efata rádi zakoupili níže uvedené položky.

Váš finanční dar může být poskytnut převodem finančních prostředků na bankovní účet Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen MSS CASD), jakožto zřizovatele Domova pro seniory Efata, č. účtu 1644247329/0800, nebo v hotovosti do pokladny MSS CASD.

Vaše dary jsou daňově odečitatelnou položkou.

Pro vystavení darovací smlouvy či potvrzení o daru prosím kontaktujte účetní MSS CASD,
paní Radku Dobešovou
mob. 775 789 021, e-mail: ucetnimss@casd.cz

Na jakékoli dotazy Vám ráda odpoví ředitelka DS Efata,
paní Věra Luptáková
mob. 775 789 018, e-mail: dsefata@gmail.com

Za Vaši podporu Vám srdečně děkujeme.

V současné době plánujme zakoupit toto vybavení:

Pořadové čísloNázev položkyPočet kusůPopisPřibližná cena za 1 ks s DPH
1.Flanelová povlečení20 ksVelikost: 200 x 140 cm, 70 x 90 cm polštář.Max. 1 000,- Kč

Sponzoři:

6161        

sponzor_statutarni_mesto_zlin

Činnost Domova pro seniory Efata je podporována statutárním městem Zlínem.

 

Zlin_kraj

Poskytovatel finanční podpory z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2015.

 

Zlin_kraj

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2016 a finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2016.

 

Zlin_kraj

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2017 a finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2017.

 

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2018 a finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2018.

 

Zlin_kraj

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2019 a finanční podpory k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2019.

 

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2020 a finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020.

 

Poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 28 tis. Kč na projekt Evakuační křeslo, které bylo zakoupeno v r. 2019. 

 

Poskytnutí nadačního příspěvku pro r. 2020 ve výši 60 tis. Kč na zakoupení stropního zvedáku.

 

Zlin_kraj

Poskytovatel finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro r. 2021 a finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021.

 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.

 

Projekt Kompenzační pomůcky a lůžkoviny do domova pro seniory – r. 2022 “Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové”