Zpráva z mimořádného jednání Výboru MSS
konaného dne 17. 5. 2015

Zamyšlení z bible (br. Marek Škrla)
Jan 14,1-6
Každá životní situace může mít více významů. Obava, hledání cesty, hledání místa v církvi. Je zajímavé, jak to vidí Ježíš Kristus. Často zápasíme se situacemi, které na nás doléhají a my nemůžeme najít cestu. Pokud jde o jednoduché věci, problém se nás tolik nedotýká. U složitějších řešení je to jiné. Kolektiv Výboru MSS bude často řešit vzniklý problém a hledat podstatu věci. “Já jsem ta cesta, pravda i život”, říká Ježíš. Při hledání řešení máme jistotu v Kristu. On je cestou, jen On ví, kudy a kam máme jít. Naslouchejme Mu a nechejme si poradit, co je důležité. Ježíš je vždy ochoten to s námi znovu projednat.

Přivítání členů nového Výboru MSS
Br. Karel Staněk přivítal a zároveň představil jednotlivé členy Výboru MSS a seznámil je s jeho kompetencemi a co se od členů výboru očekává. Stěžejním a nejdůležitějším aspektem pro jednání Výboru MSS je duchovní a evangelizační rozměr, který by se měl prolínat do všech jednání a rozhodování výboru. Členové Výboru MSS byli seznámeni s etickým kodexem člena Výboru MSS.

Konflikt zájmů
Br. Jaroslav Stejskal rozdal členům výboru Prohlášení o konfliktu zájmů, tak jak je definován Finančním řádem. Členové se svým podpisem zavázali k respektování tohoto prohlášení.

INFORMACE Z KONFERENCE MSS

Reakce na pracovní část konference
Byla vyjádřena vděčnost za dobrý průběh i přípravu pracovního konferenčního jednání, za Boží přítomnost a požehnání, které celý průběh jednání doprovázelo.

Seznámení s programem slavnostní bohoslužby
Výbor MSS byl seznámen s průběhem slavnostní konferenční bohoslužby, která se bude konat 23. května v hale Sareza v Ostravě – Porubě.

Zápis z konference MSS
Členům Výboru MSS byl předán zápis z pracovního jednání konference MSS a prohlášení Výboru pro plány a programy. Oba materiály, zápis i prohlášení budou po prostudování projednány na příštím jednání Výboru MSS. Prohlášení bude vyvěšeno i na internetových stránkách.

ADMINISTRATIVA

Celoroční plán akcí MSS
Členům Výboru MSS byl předán celoroční plán akcí.

Termíny Výborů MSS
Členové Výboru MSS byli seznámeni s termíny Výborů MSS. Další termín jednání Výboru MSS v tomto roce bude 4. říjen a 6. prosinec.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Projednání návrhu odstupujícího Výboru MSS na personální změny
Výbor MSS osouhlasil následující personální změny a přesuny kazatelů v roce 2015:

 • br. Jan Bucha – Český Těšín a Komorní Lhotka
 • br. David Kogut – Třebíč a Žďár nad Sázavou
  (Odpovědnost ordinovaného kazatele převezme br. Martin Veselý.)
 • br. Jakub Chládek – Frýdek-Místek, Vojkovice a Místek
 • br. Jan Majer ml. – Třinec, Třinec-Lyžbice a Třinec-Oldřichovice
 • br. Karel Strouhal ml. – Zábřeh na Moravě, Šternberk, Mohelnice a skup. Uničov
  (Odpovědnost ordinovaného kazatele převezme br. Petr Podsedník.)
 • br. Richard Medřický – Krnov, Bruntál a Vrbno pod Pradědem
  (Odpovědnost ordinovaného kazatele převezme br. Pavel Krynský.)
 • br. Daniel Huvar – nástupní praxe kazatele v Olomouci a Prostějově
  (Odpovědnost ordinovaného kazatele převezme br. Tomáš Harastej.)
 • Br. Vlastimil Fürst – Brno-Střední
 • Br. Kamil Majer – Brno-Olomoucká, Vyškov a skupina Slavkov
  (Odpovědnost ordinovaného kazatele převezme br. Jan Dymáček.)
 • Br. Radim Toman – nově sbor Ostrava-Mariánské Hory
  (Sbor Ostrava-město a skupina Restart mu zůstávají.)

Volba vedoucích oddělení
Výbor MSS byl na pracovním jednání konference dne 3. 5. 2015 pověřen jmenováním vedoucích jednotlivých oddělení. Výbor MSS jmenoval tyto vedoucí oddělení:

 • Kazatelské oddělení – předseda MSS
 • Oddělení komunikace, koordinace všech oddělení – tajemník MSS
 • Oddělení křesťanského správcovství – hospodář MSS
 • Oddělení mládeže – br. Alan Chlebek
 • Oddělení křesťanského domova – br. Alan Chlebek
 • Oddělení dětí (DSŠ a KP) – br. Lukáš Jureček
 • Oddělení diakonie – br. Jan Dymáček
 • Oddělení sobotní školy – br. Oldřich Svoboda
 • Oddělení zdraví – br. Josef Kubík
 • Oddělení evangelizace
  Evangelizace je součástí práce všech oddělení a základním stavebním prvkem života celé církve. S vědomím této důležitosti Výbor MSS odsouhlasil, aby se volba vedoucího misie odložila, a na  říjnovém jednání byl zvolen výbor pro misii, ze kterého se vyprofiluje vedoucí tohoto oddělení.
  Administrativní správou oddělení evangelizace byl pověřen br. Daniel Dobeš.

Návrh pro Výbor ČS unie
Výbor MSS odsouhlasil návrh, aby došlo k větší personální a finanční podpoře sobotní školy ze strany ČS unie. Návrh bude předán na ČS unii.

Ordinace br. Daniela Kašlíka
Na základě doporučení výboru kazatelského oddělení a Výboru sboru Ostrava –Radvanice, Výbor MSS odsouhlasil br. Daniela Kašlíka jako kandidáta k ordinaci.
Toto rozhodnutí bude předloženo ke schválení Výboru ČS unie.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Domov pro seniory
V Domově pro seniory ve Zlíně došlo k rekonstrukci objektu, který je krátce před kolaudací. V měsíci srpnu by mělo dojít k přesunu klientů z náhradních prostor do opraveného objektu.

Brno – Olomoucká
Rekonstrukce budovy byla vyvolána havarijním stavem stropní konstrukce. Projekt rekonstrukce je před dokončením. Otevření nově opravených prostor proběhne za několik týdnů.

Hranice na Moravě – koupě nemovitosti
Sbor Hranice na Moravě řeší v současné době koupi nemovitosti pro pravidelná bohoslužebná setkávání.

Příští jednání Výboru MSS je naplánováno na 4. 10. 2015

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník