Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 1. 10. 2017

Zamyšlení z Bible (br. Mikuláš Pavlík)
Žalm 23 (stará slovenština): „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“. Díky vzpomínkám z minulosti se tento text hluboce vryl do mé mysli. Ale teprve s odstupem času jsem dokázal pochopit a prožít, jak hluboká je to pravda. Učit se být vděčný v materiálním světě i ve vztazích. Učit se být vděčný za všechno, co člověk má, a co mu Pán dal. Nemít přehnané požadavky. Vědět, že mi opravdu nic nechybí, když je Pán mým pastýřem.

Zprávy z ČS unie
 • Restrukturalizace knižní evangelizace – výbor ČS unie rozhodl o zrušení unijního výboru KE a také o zrušení pozice unijního vedoucího KE, kterým byl br. Daniel Márföldi. Jednotlivá sdružení již nebudou odvádět ze svého rozpočtu 3 % na ČS unii, ale budou financovat pracovníky KE na svém území. Záležitosti KE se budou řešit na jednotlivých misijních výborech sdružení.
 • SKK – výbor ČS unie rozhodl o zrušení správní rady SKK. Agenda SKK přejde pod unijní výbor evangelizace. Jednotlivá sdružení již nebudou odesílat 1 % na ČS unii. Správa SKK v České republice bude na MSS s finanční spoluúčastí Českého sdružení.
 • Pravidla spolupráce s podpůrnými organizacemi – bude vypracován dokument, který schválí výbor ČS unie na svém zasedání koncem listopadu.
 • Sestra Iveta Halešová byla zvolena vedoucí oddělení žen v ČS unii.
 • Stolečková evangelizace – pro tento druh služby se připravují pravidla.
 • Výbor ČS unie schválil ordinaci bratří Richarda Medřického, Radka Kantora a Karla Strouhala.
 • Vedení ČS unie spolupracuje s vedením jednotlivých sdružení a s právníky na přípravě pravidel pro služební poměr.
 • Pro konání slavnostní konferenční soboty bylo vybráno Brno – Brněnské výstaviště.
 • Složení přípravného výboru pro konferenci unie – tajemník ČS unie, tajemníci sdružení, Marek Škrla, Leoš Michálek a Martin Babka.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
 • Příspěvek na evangelizaci sborů bude zejména díky zrušení odvodů na oddělení KE při ČS unii navýšen o 1 % (ze 2 % na 3 %) z odevzdaných desátků.
 • Správa oddělení KE přechází rozhodnutím Výboru ČSU z unie na jednotlivá sdružení. Cílem této změny je především větší provázanost mezi sdružením a sbory a prací jednotlivých knižních evangelistů dle místa působnosti. V současnosti působí na území MSS 6 aktivních knižních evangelistů. Pro jejich podporu jsou na rok 2018 vyčleněna 2 % z desátků MSS.
 • ČSU připravuje manuál pro misijní práci s literaturou nazývanou jako „stolečková evangelizace“. Manuál bude obsahovat jak návody, tak pravidla pro financování a realizaci tohoto druhu evangelizace. Nadále platí, že všechny nabízené knihy musí být odsouhlaseny církví.
 • V roce 2018 bude v českém a slovenském překladu vydána celosvětová misijní kniha roku „Síla naděje“ s tématikou poselství 2. příchodu Ježíše Krista.
 • Mediální centrum již nebude vyrábět své pořady na základě objednávky jednotlivých oddělení. Na základě návrhů jednotlivých oddělení, institucí, sborů i jednotlivců vybere mediální rada nejzajímavější projekty, které nejvíce naplňují priority a potřeby církve.
 • Projekt podpůrné organizace z USA „GLOW“ přechází v rámci celosvětové koncepce pod správu církve. V naší unii za něj bude zodpovídat oddělení evangelizace ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion.
 • V resortu KAM proběhne v termínu 24. – 26. 11. 2017 motivační víkend oddělení evangelizace s br. Helmutem Haubeilem pod názvem „Kroky k osobnímu oživení“.
 • V současnosti se v rámci ČSU připravuje nové nastavení internetového projektu „Dobré jitro“.
 • ČSU připravuje překlad částí přednášek br. Radima Passera z projektu Světem Bible do znakové řeči.
 • Na stránkách Hope TV bude vytvořen rozcestník online vysílaných bohoslužeb v rámci ČSU. Na oficiálních stránkách ČSU pak bude již jen jeden banner odkazující právě na tento rozcestník.
 • Postupně se vytvářejí nabídky SKK s novou grafikou a doplňují tak ty, které byly již rozdány. Propagace přes úkoly SŠ, časopis Advent a pultovní displeje již přináší výsledky. Počet nových studentů se oproti loňskému roku zdvojnásobil.
Oddělení dětí
 • Nosným tématem unijního camporee bylo představení poselství a osobností reformace církve ve středověku. Camporee proběhlo v rekreačním středisku v Protivanově na Prostějovsku a organizačně ji zabezpečovalo MSS. Jsme vděčni za velmi dobrou atmosféru i inspirativní slovo řečníků, kterým se podařilo děti oslovit.
 • Klub Pathfinder vydal metodiku duchovní výchovy pod názvem „Cesta ke světlu“. Pro všechny vedoucí pracující s dětmi, včetně učitelů DSŠ, kteří projeví zájem, je materiál k dispozici zdarma na MSS.
 • V roce 2018 vyjde ve spolupráci s ČBS a za finanční podpory ČSU nová Bible pro Pathfindery v překladu Slovo na cestu. Doprovodné listy budou aktualizovány a doplněny o příběhy velkých reformátorů církve zejména z našeho prostředí.
 • Do konce roku proběhne z velkých akcí Múzička MSS v Brně a unijní setkání učitelů DSŠ v Olomouci.
 • V roce 2018 bude odstartován druhý běh PTD Pathfinder, na který je k dnešnímu dni přihlášeno 42 dětí.
 • V roce 2018 bude také realizován další ročník rádcovského kursu KP.
Oddělení mládeže
 • V létě proběhl kongres mládeže MSS v Nesměři s názvem „Cestou krále“. Akce se zúčastnilo 196 mládežníků (13 ze Slovenska, 5 z Čech). V pátek proběhly křty a také Večeře Páně. Na výzvu Jana Harryho Cabungala reagovalo 54 mladých lidí, kteří se rozhodli pro křest. Chceme seznámit kazatele se jmény těchto mládežníků, aby se s nimi mohlo dále pracovat.
 • Evropského kongresu mládeže ve Valencii se zúčastnilo 60 mládežníků z ČS unie.
 • V letošním roce se uskutečnili, nebo ještě plánují následující akce: PTD sever a PTD jih; PTD Leaders, v rámci kterého momentálně rozbíháme Mentoring, protože mladí chtějí mít svého mentora. 2. prosince proběhne v Brně setkání pro všechny mentory; PTD chvály – příští rok; INRI road akce.
 • Rádi bychom více spolupracovali s misijní skupinou Michael. Příští rok o Velikonocích společně připravujeme první misijní kongres mládeže (Jak sloužit efektivně a pestrobarevně).
 • Připravuje se vydání zpěvníku mládeže. Nejdříve je potřebné dořešit autorská práva.
 • Web mládeže – chystá se jeho nová tvář.
 • Vize oddělení mládeže – Všechno směřovat k tomu, aby mládež byla srdcem sboru, aby sloužili tam, kde jsou.
Oddělení KD
 • Chystá se nový materiál pro předmanželský seminář, převzatý z Maďarska.
 • Letos poprvé proběhl víkend Otců s dětmi. Právě probíhá přihlašování na 9. konferenci mužů. Do konce roku KD plánuje výroční setkání Výzev lásky.

ADMINISTRATIVA

Plán akcí
Výboru MSS byla předložená první pracovní verze plánu akcí, který bude schválen na příštím jednání.

Vzdělávací seminář pro činovníky
Na těchto setkáních je dobrá atmosféra, zápal pro studium a obohacování se napříč generacemi. Studentů začalo 64 a všichni stále pokračují. Reakce vysílacích sborů jsou veskrze pozitivní.

Biblický týden 2017
Biblický týden byl připraven, ale pro malý zájem (40 přihlášených účastníků) byl zrušený. Důvodem je patrně příliš velký počet akcí a s tím spojená finanční stránka věci (ne všichni si můžou dovolit jezdit na všechny akce).

Pohřby z modliteben
Na žádost vedení MSS br. Oldřich Svoboda zpracoval materiál o pohřbech z modliteben. Členové výboru tento materiál prostudují a na příštím výboru MSS bude vedením sdružení předloženo doporučení pro sbory MSS.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Termíny ordinace
Výboru MSS byly představeny termíny ordinací. 21.10. br. Richard Medřický a br. Radek Kantor; 18.11. br. Karel Strouhal.

Kooptace člena výboru unie
Za br. Lubomíra Žižku byl jako zástupce kazatelů do výboru ČS unie kooptován br. Vlastimil Fürst.

Schválení návrhu na ordinaci
Na základě doporučení výborů sborů a Výboru kazatelského oddělení, Výbor MSS odsouhlasil ordinaci br. Davida Koguta a br. Kamila Majera.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Rozpočty sborů a oddělení
Sbory i vedoucí oddělení byli hospodářem vyzváni k přípravě rozpočtu sborů a oddělení na rok 2018. Termín předložení rozpočtů 2018 na MSS je do 31. 10. 2017. Na dalším výboru MSS se bude schvalovat celkový rozpočet sdružení.

DALŠÍ ODDĚLENÍ

Sobotní škola
 • Součástí úkolů jsou podněty ke sdílení a k modlitbám. Výbor MSS byl seznámen s návrhem poslat dotazník na sbory s dotazem, jak jsou tyto podněty využívány.
Diakonie
 • Na setkávání diakonů po jednotlivých okrscích je velmi dobrá odezva.
 • V roce 2018 se v Kroměříži uskuteční setkání diakonů MSS na téma „Hranice“.
Kaplanská služba
 • Proběhlo divizní setkání kaplanské služby.
Zdraví
 • Změna podzimního setkání oddělení zdraví. Původní termín 23. 9. byl přesunut na 25. 11. 2017. Všechny sbory byly informovány dopisem.
 • Z iniciativy unijního oddělení zdraví vznikla brožurka Adventisté a život ve zdraví. Brožurky byly dle připraveného klíče distribuovány na sbory. Na MSS máme ještě určitou zásobu na doobjednání v případě zájmu.

Příští jednání Výboru MSS bude 3. 12. 2017

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník