V sobotu 13. října, během slavnostní bohoslužby, byl v sále Dělnického domu v Dětmarovicích ordinován kazatel, br. Jan Havelka. Jsme vděčni Bohu za požehnanou atmosféru i členům místního sboru za přípravu celé bohoslužby.

V odpolední části, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byl br. Jan Havelka modlitbou a vzkládáním rukou oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel vyjádřil vděčnost za kazatelské povolání, za manželku a rodinu, za sbor i za zkušenost ze služby studentům v projektu INRI road.

Jan Havelka pochází ze sboru Brno-Střední. Nejprve působil jako biblický pracovník v projektu INRI road Brno. Po roce a půl nastoupil do kazatelské služby jako kazatel v nástupní praxi ve sboru Brno-Střední a studentský kazatel v projektu INRI road Brno. Od roku 2016 převzal odpovědnost za sbor Dětmarovice a projekt INRI road Ostrava. Od listopadu letošního roku je odpovědným kazatelem sborů Veselí nad Moravou a Kyjov.

Bratrovi Havelkovi i jeho manželce přejeme Boží vedení v kazatelské službě a radost z této nelehké a přitom krásné práce.

Daniel Dobeš
tajemník MSS

„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“
(Žalm 121,1.2)

Mnozí z Vás víte, že mám velice rád hory. Na Pathfinderu mám dokonce přezdívku „horal“. Pán Bůh stvořil hory (mimo jiné) a stvořil je nádherně. Člověk má co obdivovat, může k nim pozvedat své oči.

Ale autor tohoto žalmu zde neřeší krásu hor. Hledá, kdo mu pomůže. Hned si však uvědomuje, že mu pomůže sám Hospodin. Nebudou to věci (například ty hory), nebudou to jiní lidé, ale bude to Hospodin, který to všechno učinil.

Chci přát nám všem, abychom tomu věřili. Abychom věřili, že pomoc nám přichází od Hospodina. Pozvedejme své oči k Pánu Bohu, na kterého se můžeme spolehnout.

Honza Havelka