Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 7. 10. 2018

Zamyšlení z Bible (br. Peter Čík)
Gen 1,26.27 – Ve zprávě o stvoření se Pán Bůh představuje jako společenství. Člověka stvořil ke svému obrazu, aby zrcadlil jeho povahu, charakter, jednání. Tuto jednotu ve společenství může způsobit pouze Boží proměňující moc.

Zprávy z ČS unie

 • Členové Výboru MSS byli seznámení s dokumentem o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí GK. Zároveň byli seznámeni s Vyhlášením Výboru ČS unie k Dokumentu o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání GK. Výbor MSS se hlasováním ztotožnil s Vyhlášením Výboru ČS unie.
 • Výbor unie dává návrh na jednotné pětileté konferenční období pro sdružení i unii. Zároveň navrhuje, aby funkční období předsedy začalo až po zvolení tajemníka, hospodáře a Výboru sdružení.
 • Členové Výboru MSS byli informováni o postupu ADCOM EUD ohledně návrhu mimořádné konference ČSU z roku 2016 – povolení opětovného manželského svazku v případě domácího násilí. Tento návrh nebyl EUD přijat.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
Evangelizace je přirozená touha obráceného člověka sdílet se se svou vírou a vztahem ke Kristu. Tato touha je nezávislá na početním růstu. Průměrný počet křtů se v našem sdružení dlouhodobě pohybuje kolem osmdesáti křtů ročně. 

 • Br. Votoček zvládá v současné době dvě výstavy Genesis EXPO za rok v rámci ČS unie. Na Moravě bude v tomto projektu pokračovat br. Kostečka.
 • V roce 2018 proběhla evangelizace s br. Korneliem Novakem v Kateřinicích a Val. Meziříčí s velkým ohlasem. Je plánováno, že příští rok přijede na Moravu dvakrát. Na jaře v kombinaci se Slovenským sdružením a na podzim v kombinaci s Českým sdružením. Připravujeme model pro finanční zajištění této akce.
 • Letní evangelizační projekt YFJ proběhne příští rok na Slovensku, v Lučenci.
 • Připravují se překlady nových tematických letáčků GLOW.
 • Hope TV nabízí druhou řadu velmi zdařilého seriálu Hledání II a další sérii krátkých videí o reformaci.
 • Středisko korespondenčních kurzů pracuje na novém kurzu o stvoření. Autorem je br. Pavel Kostečka.
 • V rámci MSS působí v současné době 8 knižních evangelistů. Pět na plný čas, dva na částečný čas a jedna je na mateřské dovolené.
 • Stolečková evangelizace je jedním z nejúspěšnějších způsobů jak oslovit současného člověka. Tento způsob evangelizace oslovuje k našemu překvapení i mladé lidi. Vzhledem k omezeným finančním možnostem je na rozhodnutí jednotlivých výborů sborů, aby objemu financí, které chtějí pro tuto evangelizaci využít, přizpůsobili četnost této aktivity.
 • Ve spolupráci se sborem Břeclav se připravuje hudebně-misijní CD.
 • V třineckém kulturním domě se uskuteční koncert pěveckého sboru Ireny Szurmanové pod názvem Velký příběh o lásce s hudebníky Janáčkovy filharmonie a pražskými herci. Z vystoupení bude pořízen záznam dostupný na HopeTV.
 • Po Novém roce vyjde brožurka příležitostných a inspirativních bohoslužeb pro potřeby sborů.
 • V oddělení evangelizace a na ATI se připravuje několik nově zpracovaných materiálů přítomné pravdy.
 • Od příštího roku mohou sbory využít příspěvek na evangelizaci ve výši až 5 % z odeslaných desátků.
 • V sobotu 17. listopadu proběhne v modlitebně ve Frýdku-Místku jednodenní motivační setkání oddělení evangelizace s názvem V moci ducha.

Oddělení dětí

 • Proběhl rádcovský kurs, PTD Pathfinder, tábor MSS.
 • Chystá se Múzička 2018, probíhá přihlašování.
 • Příští rok bude organizován vůdcovský kurs.
 • Camporee 2019 bude v Portugalsku, chystá se přihlašování.
 • Br. Jureček vyjádřil vděčnost za své spolupracovníky z řad laiků i kazatelů v oddělení Pathfinder.

Oddělení mládeže

 • Proběhl unijní kongres mládeže, YFJ, Týden spirituality, končí čtyři běhy PTD.
 • V říjnu proběhne tradiční Mírák.
 • V listopadu se bude konat setkání vedoucích mládeže.
 • Na příští rok se plánuje PTD-S (mládežník + kamarád), výhledově se plánuje i takto koncipovaný kongres mládeže.
 • Br. Kašlík představil projekt „Stážista“, do projektu mají být zaangažování kazatelé a činovníci sborů.

 Oddělení křesťanského domova         

 • V létě proběhl 1. unijní kongres rodin.
 • Na Visalajích proběhla 10. Konference mužů.
 • Na kazatelském setkání našeho sdružení bude představen nový Předmanželský seminář, přítomen bude autor br. Gábor Mihalec.

ADMINISTRATIVA

Příprava konference MSS a ČS unie v roce 2019

 • Výbor MSS byl seznámen s návrhem znění dopisu na svolání konference sdružení. Výbor sdružení přijal znění dopisu a rozhodl o svolání konference.
 • Výbor MSS byl seznámen s harmonogramem přípravy obou konferencí. Výbor MSS přijal harmonogram průběhu konference MSS včetně návrhu na mimořádné setkání Výboru MSS 27. ledna 2019.
 • Členové výboru sdružení byli seznámeni s rozdělením počtu delegátů za jednotlivé sbory na konferenci ČS unie a konferenci MSS. Výbor MSS toto rozdělení přijal.

Schéma struktury církve
Výbor MSS byl seznámen se schématy struktury církve zpracované hospodářem ČS unie. Schéma obsahuje finanční strukturu, řídící dokumenty, systém kontroly, strukturu CASD, strukturu oddělení.

Ukončení skupiny Veverská Bítýška
Výbor MSS byl seznámen s rozhodnutím výboru sboru Tišnov o zrušení skupiny Veverská Bítýška k 26. květnu 2018. Výbor sdružení tuto skutečnost vzal na vědomí.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Personální změny
Br. Roman Mach (sbory Veselí nad Moravou a Kyjov) odchází na vlastní žádost z kazatelské služby. Za tyto sbory přebírá odpovědnost br. Jan Havelka (sbor Dětmarovice a INRI road Ostrava). Za sbor Dětmarovice přebírá odpovědnost br. Filip Fürst (nástupní praxe Ostrava). Na nástupní praxi k br. Radku Kantorovi (sbory Ostrava – Mariánské Hory, Opava a Horní Benešov) nastoupil br. Daniel Gomola.

Rozhodnutí o ordinaci br. Jana Havelky
V procesu ordinace došlo k souhlasnému vyjádření ze strany výboru sboru, výboru kazatelského oddělení, Výboru Moravskoslezského sdružení i Výboru ČS unie. Výbor MSS odsouhlasil ordinaci br. Jana Havelky v sobotu 13. října 2018.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Navýšení příspěvku na evangelizaci sborům MSS
Byly navýšeny příspěvky sborům MSS na evangelizaci ze 3 % na 5 % z desátků předchozího roku.

Rozpočty sborů a oddělení na rok 2019
Sbory i vedoucí oddělení byli vyzváni k přípravě rozpočtu sborů a oddělení na rok 2019. Formuláře na rozpočty sborů 2019 byly rozeslány na sbory a jsou k dispozici na stránkách MSS. Na sdružení by měly být doručeny do 31. října.

Desátky v roce 2018
Členové výboru sdružení byli informováni o výši přijatých desátků do konce srpna 2018. Hospodář sdružení, br. Stejskal, vyjádřil vděčnost za věrnost členů církve v dávání desátků.

Audit, Výroční zpráva
Výbor MSS byl seznámen s Výroční zprávou za rok 2017 včetně Výroční zprávy DPS Efata 2017 a Zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 včetně výkazů účetní závěrky k 31. 12. 2017. Výbor MSS hlasováním přijal Výroční zprávu 2017, účetní závěrku k 31. 12. 2017 i Zprávu auditora za rok 2017.           

Stavební projekty
Výbor MSS byl informován o průběžném stavu dokončených, probíhajících i plánovaných rekonstrukcí modliteben.

DALŠÍ ODDĚLENÍ

SŠ, Diakonie, Kaplanská služba, Zdraví

 • Diakonie – jsou naplánována setkávání po okrscích.
 • Zdraví – bude se hledat nový koordinátor klubů zdraví.

Příští jednání Výboru MSS bude 9. 12. 2018

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník