Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 27. 1. 2019

Zamyšlení z Bible (br. Daniel Dobeš)
1 Moj 3,2-3; 2,16-17: Ve třech bodech není Eva přesná, když opakuje to, co Bůh řekl. Eva chápe Boží slovo po svém a tím neříká celou pravdu: 1) Obrovská Boží nabídka. Eva: něco můžeme jíst. Umenšuje to, co Bůh dává. 2) Eva dodává, že se stromu ani nesmí dotýkat. Jako by chtěla Boha očernit. Nejen jíst, ale i dotýkat! Představuje Boha přísnějšího, než je. 3) Výrok o trestu – určitě, 100% umřeš. Eva: asi umřeme. Kdo ví, jak to je s těmi tresty, zatím pořád žiju. Člověk chce vidět Boha jinak, Eva je zde připravena hřešit. Hřích vzniká v začínajícím narušeném vztahu. Souvislost s evangelizací: máme dobře propracovanou informační stránku, jenže bez vztahu k Bohu nebude evangelizace fungovat. Potřebujeme se učit vidět Boha, jaký je, a předávat takový obraz Boha svým životem dál.

Rozhodnutí vyplývající z minulé konference

 • „Opět oddělit biblické pracovníky – evangelisty na plný nebo částečný úvazek z řad laiků (bez nutnosti teologického vzdělání), kteří by misijně pracovali na různých místech MSS. Část finančních prostředků od státu investovat do misijních projektů.“
 • „Podporovat různé formy misijní práce, zakládání adventistických skupin a sborů se zaměřením na různé cílové skupiny.“
 • „Vychovávat sbory k vytváření a praktikování učednického modelu církve. (Metodika: 1. Odevzdání Kristu. 2. Růst v Kristu 3. Služba v Kristu. 4. Sdílení Krista.)“
 • „Vypracovat systém přebírání odpovědnosti za kaplanskou službu v rámci MSS. Cílem je umožnit vybraným absolventům TS potřebnou nástupní praxi a podpořit ordinaci na úrovni starších sborů u kaplanů a kandidátů na kaplany.“

Výbor MSS byl seznámen s naplněním těchto rozhodnutí v aktuálním konferenčním období. Podrobné informace o naplnění těchto rozhodnutí budou součástí zprávy předsedy MSS na letošní konferenci sdružení.

Seznámení se s body na konferenci ČS Unie

 • Výbor MSS byl seznámen s body podanými Českým sdružením.
 • Výbor MSS přijal elektronické hlasování ze 14. 12. 2018 týkající se formulace bodů do agendy konference ČS Unie za Moravskoslezské sdružení. Vnímáme pozitivně, že mnoho bodů je evangelizačně zaměřeno. Výbor MSS byl zároveň informován o písemných odpovědích sborům, které se týkaly nepřijatých bodů zaslaných těmito sbory do agendy konference Unie.
 • Slovenské sdružení zatím ještě nedodalo žádné body do agendy konference Unie.

ADMINISTRATIVA

Bod agendy na konferenci sdružení
Výbor MSS byl seznámen s návrhy sborů pro konferenci Moravskoslezského sdružení.

Elektronické hlasování o finální agendě na konferenci MSS
Výbor MSS souhlasí s tím, aby byla finální agenda odsouhlasena výborem MSS elektronicky.

Způsob poslání materiálů delegátům konference MSS
Výbor MSS rozhodl o rozesílání materiálů delegátům poštou.

Termín poslání materiálů delegátům konference MSS
Materiály se budou posílat nejpozději dne 13. března 2019.

Počty zástupců MSS do jednotlivých výborů
Členové Výboru MSS byli seznámeni s návrhy počtu zástupců okrsků do jednotlivých výborů na konferenci ČSU i na konferenci MSS.

Návrh programu na pracovní část konference MSS
Výbor MSS přijal návrh programu pracovní části konference MSS.

Zpráva předsedy MSS za rok 2018
Výbor MSS byl seznámen s Výroční zprávou Moravskoslezského sdružení za rok 2018. Výbor MSS tento dokument přijal.

Kniha pro laické kazatele
Knihy budou předány kazatelům, kteří je rozdají laickým kazatelům ve svých sborech.

Návrh pravidel doporučené literatury pro stolečkovou evangelizaci

 • Knihy vydané či doporučené organizační jednotkou Církve adventistů sedmého dne (dále jen „církev“) je možné využívat pro „stolečkovou evangelizaci“ bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v seznamu doporučovaných knih.
 • V případě knih, které nebyly vydané, případně doporučené, církví, je pro jejich zařazení do seznamu doporučovaných knih nutné schválení oddělením evangelizace příslušného sdružení či Unie. Kritériem je jak teologický obsah, tak formální požadavky na vydávání knih. Např. registrace, autorská práva, atd.
 • Není možné doporučovat knihy obsahující reklamu na jiné než církevní produkty a projekty, případně produkty a projekty oficiálně podporované církví.
 • U knih Ellen G. Whiteové nelze doporučovat vydání, u kterých církev není schopna garantovat kvalitu překladu.
 • V seznamu doporučovaných knih nemohou být uvedeny knihy, které sice v minulosti vydala či podpořila církev, ale jejichž autoři stojí v současnosti v opozici vůči církvi.
 • Pravidla platí nejen pro knihy, ale také pro obdobné audiovizuální produkty.

Výbor MSS navržená pravidla odsouhlasil.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Návrh na personální změny v roce 2019

 • Jan Bucha – sbory Bystřice n/O, Návsí
 • Martin Turčan – sbor Olomouc (ordinovaný kazatel Josef Kubík), projekt INRI road Olomouc, ATI
 • Tomáš Harastej – sbor Brno – Lesná, projekt INRI road Brno, ATI
 • Vladimír Kaleta – sbory Tišnov, Ivančice
 • Martin Veselý – sbory Mor. Budějovice, Port Znojmo, Hrušovany n/J
 • Jan Dymáček – sbor Znojmo (poloviční úvazek)
 • Pavel Kostečka – dle rozhodnutí nového výboru MSS po konferenci sdružení, ATI, projekt stvoření
 • Hynek Dona – dle rozhodnutí nového výboru MSS po konferenci sdružení
 • Filip Fürst – dle rozhodnutí nového výboru MSS po konferenci sdružení
 • Tomáš Dymáček – soukromé studium ve Friedensau
 • Oldřich Svoboda – žádost ČSU o uvolnění pro ATI na plný čas

Výbor MSS návrh personálních změn odsouhlasil.

Poděkování předsedy MSS
Br. Karel Staněk vyjádřil členům Výboru MSS velkou vděčnost za službu a čas i za vždy pokojnou a konstruktivní atmosféru. Vyjádřil přání, aby členové výboru tento čas vnímali jako požehnání pro církev.

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník