Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 20. 3. 2016

Zamyšlení z bible (br. Mikuláš Pavlík)
Matouš 13,1
Po náročné sobotě se Ježíš posadil u moře. Shromáždil se k němu zástup tak veliký, že musel vstoupit na loď, a mluvil k nim v podobenstvích. Potom jde Ježíš domů. Učedníci však jdou za ním a mají otázky.
Učedník je ten, který se ptá Boha. Chce mu být blízko a stále se ho na něco dotazuje. Ježíš je náš partner, který je a chce být stále s námi. Ježíš je ochotný pro nás obětovat svůj čas, který by mohl mít jen pro sebe. Chce, abychom za ním chodili a kladli mu otázky.

ZPRÁVY Z ČS UNIE

Teologický seminář
Připravuje se dálkové studium na Adventistickém teologickém institutu, které začne od září 2016. Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 5. – 6. června 2016. Dálkové studium bude trvat 4 roky a probíhat bude buď v Brně, nebo Olomouci.

Vyjádření ke sbírkám při bohoslužbách
Sborům budou dopisem připomenuta pravidla týkající se finančních sbírek během bohoslužeb.

Mimořádná konference unie
Dne 23. října 2016 proběhne v Brně jednodenní mimořádná konference.

Kaplanská služba
Br. Jan Fürst byl zvolen členem Výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče. Upravuje se dokument vydaný GK do našich podmínek, který se týká kaplanské služby

EVANGELIZACE

Zpráva ze setkání výboru evangelizace ČSU
Za přítomnosti všech tří předsedů sdružení se Výbor evangelizace ČS unie zabýval evangelizačními vizemi a důrazy jednotlivých sdružení.

Výbor evangelizace zvažuje vydání brožury „95 tezí ospravedlnění z víry“ od Morrise Vendena, a také brožury „Síla přátelství“ od Petera Primeho. Brožura je doporučena naší divizí. Dále se zabýval přípravou evangelizačního materiálu pro neslyšící

Zpráva ze setkání výboru evangelizace MSS
Likvidace skladových zásob MSS – sdružení nabízí starší evangelizační materiály na sbory. Do konce března 2016 si mohou sbory materiály objednávat. Poté budou k dispozici jen v elektronické verzi.

Evangelisté MSS – v současné době pracují v rámci sdružení tito evangelisté: Bronislava Hyvnarová (Jesenicko) a Jaroslav Skoumal (Vysočina).

Výbor evangelizace MSS připravuje motivační videa k osobnímu duchovnímu růstu.

Misijní akce v MSS
V termínu 14. 7. – 7. 8. 2016 proběhne, v Uherském Hradišti, evangelizační akce mládeže „Youth for Jesus“.

Vyúčtování příspěvků sborů na misii
Br. Dobeš vyjádřil vděčnost za aktivity sborů v oblasti misie. Na dalším jednání budou členové výboru MSS informováni o konkrétním vyúčtování.

Biblický týden 2016 – Evangelizace prostřednictvím rodiny
V termínu 11. -17. 7. 2016 proběhne v Telči Biblický týden MSS s hostem br. László Szabó. Cílovou skupinou jsou rodiny a manželské páry, které jsou misijně zaměřeny. Přihlašování začne 1. dubna 2016.

Koncerty rusky mluvícího sboru
V Olomouci, Ostravě a Brně proběhne, v květnu 2016, koncert pro rusky mluvící obyvatele. Koncert pořádá pražský rusky mluvící sbor CASD ve spolupráci s rusky mluvícími spolky v daných městech.

ADMINISTRATIVA

Informace o plánovaném setkání starších a vedoucích sborů a vedoucích KD
Dne 3. dubna 2016 proběhne v Olomouci setkání starších a vedoucích sborů a vedoucích KD.

Vzdělávací seminář pro činovníky
Mss připravuje vzdělávání pro všechny, kteří mají zájem sloužit na sborech. Seminář začne v lednu roku 2017 a bude probíhat v Resortu Beskydy. Vedoucím vzdělávacího semináře byl jmenován br. Jan Dymáček. Také byl vydán informační materiál k tomuto semináři.

Nové průkazky pro laické kazatele
V rámci ČS unie byly vydány nové průkazky pro laické kazatele. V průběhu prvního čtvrtletí byly tyto nové průkazky předány laickým kazatelům našeho sdružení.

Statistika členů v roce 2015
Výbor MSS byl seznámen se statistikou členů sdružení za posledních 11 let.

Působení soukromé organizace Amazing discoveries na území MSS
Br. Staněk představil situaci ohledně pozvání br. Waltera Veitha a působení organizace Amazing discoveries na území MSS. Vedení MSS vydalo oficiální prohlášení zveřejněné na internetových stránkách MSS.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jmenování vedoucích oddělení při MSS

 • Výbor MSS jmenoval br. Lukáše Jurečka vedoucím oddělení evangelizace. Br. Jureček bude plně uvolněný pro službu v oddělení Klubu Pathfinder, Dětské sobotní školy a oddělení Evangelizace. Vzhledem k tomuto jmenování nebude mít nadále zodpovědnost za sbor Dětmarovice.
 • Výbor MSS jmenoval br. Daniele Kašlíka vedoucím oddělení mládeže. Br. Kašlík zůstává ordinovaným kazatelem sboru Ostrava – Radvanice a zároveň bude vedoucím oddělení mládeže MSS. Nadále nebude již mít zodpovědnost studentského kazatele pro Ostravu.
 • Výbor MSS jmenoval br. Jana Dymáčka vedoucím vzdělávacího semináře pro činovníky.

Personální změny v roce 2016

 • Br. Martin Žůrek – ved. oddělení KD, sbory Zlín a Valašské Klobouky
  (ordinovaný kazatel pro sbory Holešov a Napajedla)
 • Br. Lubomír Žižka – vedoucí projektu Výzvy lásky, sbory Břeclav a Hodonín
 • Br. Martin Turčan – studentský kazatel INRI road Brno
  (nástupní praxe pod vedením kazatele sboru Brno-Střední)
 • Br. Roman Mach – sbory Veselí nad Moravou a Kyjov
 • S. Pavla Žůrková – sbory Napajedla a Holešov
 • Br. Jan Havelka – studentský kazatel INRI road Ostrava, sbor Dětmarovice
  (ordinovaný kazatel sboru Dětmarovice br. Lukáš Jureček)

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Hospodaření a desátky v roce 2015
Br. Jaroslav Stejskal informoval Výbor MSS o příjmu desátků v roce 2015. Zároveň vyjádřil vděčnost za štědrost věřících, kteří v roce 2015 církev podpořili.

Stavební fond 2015
Výbor MSS byl seznámen se stavem stavebního fondu k 31. 12. 2015, včetně příspěvků MSS na stavební fond.

PRÁCE ODDĚLENÍ

Sobotní škola
Výbor evangelizace MSS navrhl obsahovou změnu v úkolech sobotní školy. Br. Svoboda představil návrh nové formy úkolů SŠ s doplněním následujících podnětů: 1) Budování společenství, 2) Sdílení a služba, 3) Náměty k modlitbám. Výbor MSS tento návrh podpořil a předává k projednání na Výbor unie.

Pathfinder a DSŠ
Br. L. Jureček představil materiál o směrování dětí. Dále informoval, že na všechny aktivity DSŠ a Pathfinderu se hlásí stále více dětí. Na závěr poprosil o modlitební podporu za toto oddělení.

Diakonie
Byl představen plán oddělení diakonie: 1) Cílené setkávání s diakony na sborech, 2) Tradiční setkání diakonů v Kroměříži (22-24. 4. 2016), 3) Setkávání diakonů po okrscích, 4) Kazatelské setkání – část kazatelského setkání MSS bude věnována tématu diakonie, 5) Setkání starších a vedoucích sborů – část setkání bude věnována tématu diakonie, 6) Aktualizace webové stránky oddělení diakonie, 7) Využití časopisu Advent.

Příští jednání Výboru MSS je naplánováno na 12. 6. 2016

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník