Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 3. 12. 2017

Zamyšlení z Bible (br. Peter Čík)
V textu Jeremiáš 1,1-5 dostal prorok ujištění, že ho Bůh znal dříve, než se narodil. Že ho posvětil a naplňuje se na něm Jeho vůle, a že je to On, kdo otevírá život a Jeremiáše vytvořil. Pán Bůh počítá i s námi, s každým osobně, proto chceme s radostí vyhlížet na Jeho další formování v našich životech.

Zprávy z ČS unie
 • Byla zpracována pravidla pro spolupráci s podpůrnými organizacemi.
 • Byl vypracován manuál pro „stolečkovou evangelizaci“.
 • Byla zrušena správní rada SKK a správní rada KE. Správa těchto oddělení byla převedena pod jednotlivá sdružení.
 • Vlastimil Fürst byl kooptován do výboru unie za MSS.
 • Vedoucí oddělení služby žen při ČS unii byla zvolena ses. Iveta Halešová.
 • Po rezignaci ses. Martiny Zdražilové se předsedou nadace ADRA stal br. Marek Škrla.
 • Výbor unie schválil ordinaci br. Davida Koguta a br. Kamila Majera.
 • Výbor unie doporučuje, aby jednotlivá sdružení ve svém rozpočtu vytvářela rezervu z financí přijatých jako náhradu za odcizený majetek ve výši 20%. MSS toto pravidlo dlouhodobě splňuje.
 • Výbor unie schválil Rozpočet ČS unie na rok 2018.
 • Josef Slowík byl kooptován do výboru EUD za ČSU. Byl také schválen jako koordinátor hendikepovaných pro ČSU.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Seznámení se s účetní závěrkou 2016
Výbor MSS hlasováním přijal účetní závěrku roku 2016.

Příjem desátků
Výbor MSS byl v rámci projednávaného návrhu rozpočtu informován o desátcích. Za prvních deset měsíců letošního roku obdrželo MSS více desátků oproti stejnému období minulého roku.  Vedení sdružení vyjádřilo vděčnost členům církve za jejich dary.

Informace o rozhodnutích Výboru Č-S unie ze dne  26. 11. 2017
Systém zasílání sbírek zůstává stejný jako v roce 2017 (misijní sbírky, dary 13. soboty a dary Modlitebního týdne jsou v plné výši odesílány na divizi). Odvody z desátků pro rok 2018 byly schváleny v následující výši: Odvod 10 % pro EUD, odvod 10 % pro ČSU (z toho odvod 1 % pro GK) a odvod 5 % pro vzdělávání.

Rozpočet MSS na rok 2018
Členové Výboru MSS byli seznámeni s návrhem rozpočtu Moravskoslezského sdružení na rok 2018 a s tabulkou žádostí sborů o příspěvky MSS sborům včetně výběrů ze stavebního fondu v roce 2018. Velká vděčnost patří Bohu a ochotným bratrům a sestrám, kteří každý měsíc věnují své desátky na Boží dílo. Výbor MSS odsouhlasil přijetí navrženého rozpočtu pro rok 2018 včetně příspěvku sborům.

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
 • Na sbory byl rozeslán formulář plánu a rozpočtu evangelizace pro rok 2018.
 • Došlo k navýšení příspěvku na misii pro sbory z 2 % na 3 % z odvodu desátku.
 • Motivační setkání s br. Helmutem Haubeilem bylo pro malý zájem zrušeno. V roce 2018 plánujeme podobné setkání pouze na sobotu – bez ubytování.
 • V roce 2018 proběhnou 2 setkání Genesis Expo v MSS. Jedno povede br. Votoček Libor a jedno br. Kostečka Pavel.
Oddělení dětí – Klub Pathfinder
 • Akce Múzička – stoupá úroveň vystoupení dětí. Poděkování patří všem, kteří se dětem na sborech věnují i v této oblasti.
 • V roce 2018 je plánován rádcovský kurz. Pro velký zájem plánujeme letní tábor MSS a také další běh PTD Pathfinder.
 • Do České rady dětí a mládeže byl nominován nový člen, br. Jakub Fraj z ČS.
Oddělení mládeže
 • Pracuje se na vytvoření nových webových stránek pro mládež a také na novém zpěvníku.
 • Byl vydán Magazín Římanům + Studijní komentář.
 • Pod projektem Leaders – mládež je srdcem sboru, startuje projekt Mentoring (mládežníci si ve svých sborech vybírají a oslovují mentory).
Oddělení křesťanského domova
 • Připravuje se nový materiál „Předmanželského semináře“.

ADMINISTRATIVA

Zpráva předsedy MSS
Předseda MSS představil svou zprávu za období říjen 2016 až září 2017 a předal ji členům výboru.

Vzdělávací seminář pro činovníky
Vedení MSS plánuje otevřít na podzim r. 2019 nový dvouletý běh Vzdělávacího semináře pro činovníky sborů.

Pohřby z modliteben
Vedení MSS spolu s výborem kazatelského oddělení představili návrh ohledně pohřbů z modliteben: „Výbor kazatelského oddělení a Výbor Moravskoslezského sdružení dává doporučení, aby se umožnily pohřební bohoslužby z našich modliteben. Zároveň doporučujeme, aby konečné rozhodnutí, o konání tohoto obřadu, udělaly jednotlivé sbory především na základě etického cítění a technické proveditelnosti.“
Dopis v plném znění (včetně příloh) bude zaslán všem kazatelům, starším a vedoucím sborů a vyvěšen mezi dokumenty na webu MSS. Výbor tento návrh přijal.

Plán akcí 2018
Výbor sdružení hlasováním schválil plán akcí 2018.

Změna statutu skupiny při MSS na sbor – Port Znojmo
Vedení MSS jednalo se skupinou při MSS Port Znojmo o změně statutu ze skupiny na sbor. Skupina Port Znojmo připravila zakládací listinu nového sboru, kde se podpisem přihlásilo 23 členů. 4 členové se nepřihlásili do nově vznikajícího sboru. Tito členové zůstávají dle CŘ dočasně členy při MSS.
Vedení MSS dává návrh, aby sbor vznikl k 1. 1. 2018 pod názvem Sbor Církve adventistů sedmého dne Port Znojmo. Návrh na ustavení nového sboru byl výborem MSS přijat.

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Termíny ordinace Davida Koguta a Kamila Majera
Výbor MSS byl informován o naplánovaných termínech ordinace br. Kamila Majera (7. 4. 2018) a br. Davida Koguta na (14. 4. 2018).

DALŠÍ ODDĚLENÍ

Zprávy z dalších oddělení
Výbor MSS byl seznámen s aktivitami a proběhlými akcemi oddělení Sobotní školy, Diakonie, Kaplanské služby a oddělení Zdraví.

Příští jednání Výboru MSS bude 18. 3. 2018

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník