Zpráva z jednání Výboru MSS konaného dne 9. 12. 2018

Zamyšlení z Bible (br. Marek Škrla)
Lukáš 17, 20… Na otázku farizeů: Kdy přijde Boží království, Ježíš odpovídá: Království Boží je mezi vámi.  Naším úkolem je vytvářet Boží království mezi lidmi. Největším bohatstvím církve je prostor v církvi, kde sestupuje a je přítomen Pán Bůh.

Zprávy z ČS unie

  • Členové výboru MSS byli informováni o přípravách na slavnostní konferenční shromáždění v Brně. Objednaný pavilón má kapacitu tři a půl tisíce míst. Souběžně bude probíhat online přenos. Veškeré informace budou postupně zveřejňovány na církevním webu a také rozeslány na sbory. Organizuje se jedna společná konferenční slavnostní sobota pro všechna sdružení a unii.
  • Vedení církve ve spolupráci s právníky pokračuje na přípravě dokumentu o služebním poměru. Záměrem dokumentu je, aby zaměstnanecký poměr lépe odpovídal potřebám církve i zaměstnanců.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Rozpočty na rok 2019
Rozpočet byl připraven na základě následujících podmínek odsouhlasených Výborem ČSU ze dne 25. 11. 2018.

  • Systém zasílání sbírek zůstává stejný jako v roce 2018 (misijní sbírky, dary 13. soboty a dary MT z druhé soboty jsou v plné výši odesílány na divizi).
  • Odvody z desátků pro rok 2019 zůstávají stejné jako v roce 2018. Odvod 10% pro EUD, odvod 10% pro ČSU (z toho odvod 1 % pro GK) a odvod 5 % pro vzdělávání (ATI, materiály pro sobotní školu, vzdělávání činovníků v jednotlivých sdruženích).

Členové Výboru MSS byli seznámeni s návrhem rozpočtu Moravskoslezského sdružení na rok 2019 a s tabulkou žádostí sborů o příspěvky MSS sborům včetně staveb a výběrů ze stavebního fondu v roce 2019. Výbor MSS odsouhlasil navržený rozpočet pro rok 2019 včetně příspěvku sborům.
Velká vděčnost patří Bohu a ochotným bratrům a sestrám, kteří každý měsíc věnují své desátky na Boží dílo.

Stavební projekty
V současnosti probíhají stavební práce na těchto sborech: Jeseník, Horní Cerekev, Frýdlant n.O., Prostějov a Ostrava-Radvanice.      

ODDĚLENÍ

Oddělení evangelizace
Výbor MSS byl seznámen s misijními plány sborů na rok 2019. Členové výboru sdružení byli zároveň seznámeni s nutností vytvořit oficiální seznam vhodné literatury, která bude nabízena v projektu stolečkové evangelizace. V roce 2019 sbory plánují vynaložit na misijní literaturu částku cca 400 tisíc Kč.

Oddělení dětí
Členům výboru MSS byla předána Výroční zpráva Klubu Pathfinder. Bratr Jureček vyjádřil vděčnost za své spolupracovníky z řad kazatelů i laků. Plánované akce na rok 2019: Helfštýn, PTD Pathfinder, Vůdcovský kurz, EUD Camporee, Múzička.

Oddělení mládeže
Končí čtyři běhy projektu PTD. Plánované akce na rok 2019: kongresy, PTD S, INRI ROAD, WE SEND, projekt Stážista. 

Oddělení křesťanského domova
V říjnu proběhla 10. konference mužů. Je k dispozici nový předmanželský seminář, který jsme převzali z Maďarské unie CASD.

ADMINISTRATIVA

Plán akcí na rok 2019
Členové výboru sdružení byli seznámeni s plánem akcí Moravskoslezského sdružení na rok 2019. Výbor MSS odsouhlasil Plán akcí na rok 2019.

Body agendy na konferenci unie
Členové výboru sdružení byli seznámeni s návrhy bodů do agendy konference ČSU zaslané sbory. Sborům, jejichž podněty nebyly přijaty do agendy konference ČSU bude zaslána písemná odpověď. Výbor MSS zároveň rozhodl, že elektronickou formou odhlasuje přesnou formulaci jednotlivých návrhů do agendy konference ČSU.

Jmenování delegátů na konferenci unie
Výbor sdružení byl seznámen s navrženými jmény na delegáty Konference ČSU za jednotlivé sbory. Předložené návrhy delegátů Výbor MSS odsouhlasil.

GDPR
Výbor MSS byl informován o uzavření „Smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů“ na úrovni sdružení. Do konce roku by měla být přijata „Směrnice o nakládání s osobními údaji“.

Příští jednání Výboru MSS bude 27. 1. 2019

zprávu zpracoval
Daniel Dobeš – tajemník